Рефераты
 

Політична система Аргентини

Політична система Аргентини

48

ЗМІСТ:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи становлення політичної системи країни

1.1 Політична система Аргентини: критерії визначення, типологія та структура

1.2 Теоретичні аспекти дослідження політичного режиму Аргентини

Розділ 2. Особливості становлення та розвиток політичної системи Аргентинської республіки

2.1 Політична система Аргентини, та її особливості

2.2 Характеристика основних елементів політичної системи Аргентини

Розділ 3. Політичний режим Аргентини

3.1 Аналіз основних складових політичного режиму Аргентини

3.2 Історія політичних режимів Аргентинської республіки в ХХ ст.

3.3 Еволюція політичного режиму в першому десятиріччі ХХ ст.

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми. Дослідження природи, особливостей становлення політичних систем та режимів є одним із головних завдань сучасної політичної теорії. Актуальність теми дослідження визначається динамізмом розвитку сучасного світу, переходом Аргентини разом з іншими латиноамериканськими країнами до демократії. У цілому Латинська Америка, зокрема і Аргентина була й залишається зразком президентської моделі влади на відміну від Європи, для якої характерна парламентська система. При цьому, на думку дуже багатьох громадян латиноамериканських держав, кращою є та влада, яку очолює видатна особистість.

Історія Аргентини, зокрема в післявоєнний період, свідчить про повсякчасну потребу аргентинського соціуму в реформуванні політичної системи на загальному тлі нестійкості політичних режимів. Це пов'язано з відповідними політико-ідеологічними, демографічними, цивілізаційними, культурними та іншими традиціями. Без об'єктивного дослідження історичної системи і режиму в Аргентині, неможливо зрозуміти причини нестійкості політичного режиму, доволі тривалої відсутності консолідованої партійної системи, що негативно впливало на політичну та соціально-економічну ситуацію в Аргетині.

Актуальність теми також визначається відсутністю цілісного теоретичного дослідження політичної системи та політичного режиму Аргентини. Ця держава, відмовившись від диктаторського минулого, набула досвіду будівництва демократичних інститутів влади. Досвід неоліберальних перетворень у Аргентині показав, що макроекономічна стабілізація ще не свідчить про рівень добробуту і політичну стабільність. Аргентина, які і інші країни Латинської Америки -- це унікальний полігон обкатування реформ в політичній та соціально-економічній сфері.

Досвід Аргентини у розбудові поставторитарної політичної системи, набуває значення для державотворення України. Пошук власного оптимального шляху розвитку, розробка ефективної соціальної політики, укорінення демократичних інститутів і нової політичної культури є в сучасних умовах першочерговими завданнями. Позитивний досвід політичних перетворень, здійснених в регіоні, можливо використати в розбудові українського суспільства.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розкриття особливостей становлення та розвитку політичної системи та політичного режиму сучасної Аргентини.Визначення чинників, які вплинули на формування та розвиток політичної системи і режиму Аргентини.

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань дослідження:

- розглянути теоретичні підходи до визначення понять «політична система» та «політичний режим»;

- дослідити особливості політичної системи Республіки Аргентина;

- охарактеризувати політичний режим притаманний сучасній Аргентині;

- проаналізувати період повалення режиму авторитаризму та визначити основні напрямки на шляху до побудови нового поставторитарного політичного режиму;

- проаналізувати політичну ситуацію країни напередодні виборів 2007 р., визначити їх передумови та результати.

Предмет дослідження: становлення та розвиток політичної системи, еволюція політичного режиму Республіки Аргентини після повалення авторитарного режиму та на шляху демократизації країни.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненні комплексного політологічного дослідження особливостей становлення та розвитку сучасної політичної системи та політичного режиму Республіки Аргентина.

Практичне значення одержаних результатів. Висновки, отримані в ході теоретичного дослідження, дають цілісне уявлення про політичну структуру Аргентини її сучасний політичний режим, його особливості та історію розвитку. Основні положення проведеного дослідження розширюють і поглиблюють наукові знання про політичну структуру та режим Аргентина. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого наукового аналізу політичних режимів Латинської Америки та Аргентини, зокрема. Матеріали та положення курсової роботи можуть стати у нагоді студентам в навчальному процесі у вищих навчальних закладах при вивченні курсів з політології, при написанні наукових, курсових, дипломних робіт тощо.

Структура дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та переліку використаної літератури, який включає 31 найменування.

Розділ 1. Теоретичні основи становлення політичної системи країни

1.1. Політична система Аргентини: критерії визначення, типологія та структура

Сучасні політологічні дослідження свідчать, що сфера політичного життя не обмежується відносинами "держава - суспільство". Отже, і терміни "держава", "уряд", "нація" набувають вужчого й інституціонального змісту, оскільки належать до конкретних інститутів, характерних для сучасних західних суспільств.

У середині XX ст. характер дослідження проблем державного управління радикально змінився після введення до наукового вжитку поняття "політична система", яке набуло значного поширення завдяки тому, що охоплює всю політичну сферу суспільства. Іншими словами, поняття "політична система" є ширшим, аніж поняття "державне управління", оскільки стосується всіх осіб і всіх інститутів, які беруть участь у політичному процесі, а також неформальних і неурядових чинників, що впливають на механізми виявлення й постановляння проблем, на генерування та реалізацію рішень у сфері державних відносин.

Під політичною системою розуміють сукупність політичних організацій, норм, відносин, діяльності й свідомості, які забезпечують панування правлячого стану, співіснування з ним інших суспільних груп, уможливлюють окремим суспільним групам виявляти свої інтереси, потреби й суспільну волю через використання загальних суспільно-політичних інструментів волевиявлення [24, 166].

Згідно з Г. Алмондом і Д. Пауеллом, спільним для всіх визначень терміна "політична система" є асоціація її з фізичним примусом у суспільстві, яке конституйоване законодавче. Розвиваючи ці ідеї, Д. Істон писав про авторитарний розподіл цінностей, Р. Дал - про владу, управління й авторитет. Ці визначення передбачають законне право на санкції стосовно тих, хто не виконує "правил гри", встановлених у суспільстві. І хоча політична система не побудована виключно на силових засадах, однак її ставлення до насильства є важливою характеристикою системи. Вони визначають "політичний" компонент поняття. А "система" передбачає взаємозв'язок її складових, а також певні кордони між нею й зовнішнім середовищем. Кордони політичних систем можуть змінюватися. Наприклад, вони розширюються під час війни, коли великі маси населення мобілізуються, а вплив держави на галузі, що в мирний час практично не регулюються, значно посилюється [24, 168].

Структуру політичної системи становлять: політичні відносини; політична організація суспільства (державно-правові органи, політичні партії, політичні рухи, масові суспільні організації, трудові колективи та об'єднання); засоби масової інформації; політичні принципи й норми; політична свідомість і культура.

Політичні відносини. Вони формуються в суспільстві щодо завоювання та здійснення політичної влади. Це - міжкласові, внутрікласові, міжнаціональні та міждержавні відносини; вертикальні відносини у процесі здійснення влади між політичними організаціями (державою, партіями, трудовими колективами); відносини між політичними організаціями та установами (адміністрацією, інститутами).

З політичних відносин виростає політична організація суспільства, охоплюючи його стабільні політичні організації та установи, які здійснюють політичну владу. Їх поділяють на три види: власне політичні організації (держава, політичні партії, політичні рухи); політизовані організації (народні рухи, профспілки); неполітичні організації (об'єднання за інтересами).

Політична організація суспільства. Визначальним елементом політичної організації суспільства, її ядром є держава з усіма її складовими: законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади, збройними силами. Будучи головним інститутом політичної системи, держава здійснює управління суспільством, охороняє його економічну, соціальну і культурну сфери. Взаємозв'язок між різними рівнями й гілками державної влади, між державою та громадянським суспільством здійснюють політичні партії - певні групи людей, яких єднають спільні цілі та інтереси. Головним призначенням партій є досягнення державної влади; оволодіння апаратом управління для реалізації соціальних інтересів, які вони представляють; участь у розробці політичного курсу країни та вплив на висування і призначення державних лідерів. Поступово розширюється також впливовість трудових колективів на функціонування політичної організації суспільства [19, 224].

Трудові колективи створені для виконання виробничих завдань, але за певних умов вони можуть стати й політичними суб'єктами. Це відбувається, коли економічні методи вирішення питань стають неефективними і колектив перебирає на себе політичні функції. Для цього він повинен бути спроможний ухвалити самостійне політичне рішення, мати засоби й можливості для його реалізації.

Вирішальну роль у політичному житті суспільства відіграють громадські організації та рухи, які мають на меті вирішення політичних проблем, задоволення й захист потреб та інтересів своїх членів. Кожне з професійних, молодіжних, творчих та інших добровільних об'єднань має статут із чітко визначеними завданнями в межах чинних державних законів.

Засоби масової інформації. Вони є активним і самостійним елементом політичної системи суспільства і в демократичних країнах відіграють роль четвертої влади. Засоби масової інформації - це розгалужена мережа установ, що займаються збиранням, обробкою та поширенням інформації. Вони впливають на регулятивно-управлінську діяльність усіх ланок управління, сприяють реалізації цілей політики, пропагують вироблені політичні й правові норми. Засоби масової інформації намагаються звільнитися з-під державного й політичного диктату, але їхня незалежність не забезпечує нейтральності. Інтереси певних соціальних сил завжди домінують у викладі масової інформації.

Політичні принципи й норми. Їх призначення полягає у формуванні політичної поведінки та свідомості людини відповідно до цілей і завдань політичної системи. Закріплені в Конституції, законах, кодексах, законодавчих актах політичні принципи й норми регулюють політичні відносини, визначають дозволене й недозволене під кутом зору зміцнення правлячого режиму.

Політична свідомість і політична культура. Будучи важливими елементами політичної системи, вони формуються під впливом соціальної та політичної практики. Політична свідомість постає як сукупність політичних ідей, уявлень, традицій, відображених у політичних документах, правових нормах, як частина суспільної свідомості, а політична культура як сукупність уявлень про різні аспекти політичного життя.

Політична культура сприяє формуванню ставлення людини до навколишнього середовища, до головних цілей і змісту політики держави. Значущість політичної культури визначається її інтегративною роллю, яка передбачає сприяння єднанню всіх прошарків населення, створення широкої соціальної бази для підтримки системи влади, політичної системи загалом.

Отже, політична система є субсистемою (елементом) суспільної системи. Остання створює основу для існування політичної системи, визначає спосіб її формування та функціонування. Саме вона визначає основні характеристики політичної системи, сфери її функціонування, можливості розв'язання на рівні політики основних проблем суспільного життя.

Розвиток суспільної системи, еволюція (перетворення) суспільних відносин та інститутів сприяють перетворенням у політичній системі, виникненню нових інститутів, механізмів, "правил гри" [2, 167]. Проте й елементи політичної системи впливають на економіку, культуру, ідеологію суспільства, а отже, і на функціонування суспільної системи. Політична система певною мірою є автономною сферою, хоча її самостійність не може виходити за певні межі. Інакше може виникнути загроза існуванню суспільного цілого як такого.

Основним обмеженням автономії політичної системи є економіка. Економічний стан суспільства потрібно постійно враховувати в діяльності суб'єктів політики, оскільки без аналізу суспільних ресурсів, реальних потенцій неможливо приймати оптимальні політичні рішення. Отже, бажано додержувати принципу єдності економіки, політики та ідеології. Остання, до речі, також є чинником обмеження політичної системи. Саме ідеологія визначає основну мету діяльності, наприклад, у сфері економіки. Вона формує критерії оцінювання суспільних явищ і процесів, ефективності функціонування політичної та економічної систем загалом, сприяє цілеспрямованій перебудові суспільних відносин, механізмів їх регулювання, формуванню нових суспільних норм оцінки та поведінки.

Крім того, існують і внутрішні обмеження автономії політичної системи - суперечності між напрямками діяльності окремих політичних інститутів, суспільних груп і т. ін.

У надрах політичної системи формуються нові суспільні рішення, мобілізуються суспільні ресурси та енергія, необхідні для впровадження у суспільну практику зазначених рішень, створення інститутів, що впливають на постійне перетворення елементів суспільної системи. З цього погляду політична система відіграє роль важливого інструмента суспільної системи, оскільки забезпечує останній стійкість, сприяє вдосконаленню окремих її функцій, підвищенню ефективності вирішення конфліктів і суперечностей.

Політична система є автономною і відкритою. Вона має постійні відносини та взаємний обмін з іншими субсистемами суспільства. Як і в економічній системі, тут є такий самий тип обміну чинників: витрати й випуск (вхід і вихід).

Найбільший внесок у розвиток цього напрямку політології зробили Т. Парсонс [2, 168], який започаткував основи системного аналізу суспільного життя загалом, і Д. Істон [2, 168], який застосував загальну теорію систем в аналізі політики. Останній, до речі, як вхід до політичної системи розглядав вимоги й підтримку, між якими мають бути збалансовані відносини. Скажімо, надмірні вимоги або низька підтримка, або обидва чинники разом можуть призвести до руйнування системи. А на виході політичної системи можуть бути нові закони, регламенти діяльності, державні асигнування, інформаційні кампанії і т. ін.

У. Мітчел вважав, що вхід політичної системи не повинен обмежуватися вимогами й підтримкою. На його думку, до них слід додати ще й очікування та ресурси, на які спирається система. А вихід має розглядатись як поєднання мети, цінностей і регулювання. Під останнім він розумів спосіб реалізації мети, цінностей і витрат.

Політична система повинна мати "петлю зворотного зв'язку", оскільки без цього механізму коригування поведінки політичної системи неможливо позбутися соціального напруження в суспільстві чи зменшити його, реагувати на зміну ситуації.

Надзвичайно важливою в політологічних дослідженнях є проблема типологізації політичних систем, кожна з яких по-своєму унікальна й специфічна.

Однією з перших спроб здійснити такий порівняльний аналіз була типологізація Платона, який виокремив монархію і тиранію, аристократію і олігархію, а також демократію. Показово, що антипода демократії він не вказав, вважаючи останню найгіршою формою правління.

Аристотель на розвиток ідей Платона запропонував два основних критерії оцінювання політичних систем: коли можновладці керують в інтересах усіх, а коли - у власних інтересах. У першому разі він виокремив монархію, аристократію та "політику", у другому - тиранію, олігархію та демократію. М. Вебер класифікував системи правління згідно з тим, що урядовці можуть претендувати на легітимність свого правління, а члени системи можуть їх прийняти на основі традицій, харизми й легітизму. Г. Алмонд розглядав англо-американську, континентально-європейську, тоталітарну й доіндустріальну системи, Дж. Коулмен - конкурентну, напівконкурентну та авторитарну системи, а Д. Ептер - диктаторську, олігархічну, опосередковано представницьку й пряму представницьку.

К. Гаджієвзапропонував враховувати однолінійну типологію систем на кшталт:

рабовласницькі - феодальні - капіталістичні;

патріархальні, традиціоналістські - раціоналістські;

колективістські - індивідуалістські;

диктаторські - ліберальні;

тоталітарні - демократичні політичні [24, 169].

Крім того, він вважає, що треба враховувати співвідношення різних типів типологізації: демократія - унітаризм; тоталітаризм - федералізм; демократія - федералізм. У першому разі він говорить про типи політичних систем, у другому - про типи політичних режимів, у третьому - про форми державно-адміністративного устрою.

Політична система Аргентини в цілому і окремо її складові елементи та політичний режим вивчаються в комплексі поряд з політичними режимами і політичними системами інших латиноамериканських країн. Безліч дослідників вивчають політичну систему і політичний режим Аргентини, звертається увага, як на окремі структурні елементи політичної системи так і на політичний режим, серед них значну увагу можна виділити Джону Мату, Девіду Істону, Герберту Алмонду Г. Виландту та таким вітчизняним дослідникам , як В.М. Бебику, А.О. Білоусу, С.Головатому, В.М. Шаповалу, І. Майстренко, К.Л. Майданику, Л.С. Окуневу, Т.Е. Ворожейкіну. В основному в дослідженнях структури політичної системи і політичного режиму є бінарний метод порівняння, який передбачає порівняння двох країн. При обранні країн потрібно звернути увагу на проблему винятковості при виборі двох країн, потрібно обирати найбільш характерні відмінності між двома країнами, тобто вивчаються різні шляхи досягнення однієї цілі ( умови приходу лівих в Аргентині та Венесуелі); та регіонального Джон Мату дає наступні рекомендації для порівняльного аналізу схожих країн, опираючись на порівняння країн Латинської Америки для того, щоб застосувати стратегію порівняння схожих країн і створити вагомі теорії необхідно обмежити просторові межі (Центральна Америка, Південний конус).Особливостями вивчення політичної системи і режиму Аргентини є її швидкий трансформаційний перехід від авторитаризму до демократії і активна розбудова інститутів демократії за домінуючої лівої ідеології. Аргентина розвивається швидкими темпами з бідної країни до потужної індустріальної країни, яка стала одним з регіональних лідерів в Латинській Америці і в майбутньому може стати новим центром сили в світовій політиці.

1.2. Теоретичні аспекти дослідження політичного режиму Аргентини

Функціональний і динамічний аспекти політичної системи розкриваються в політичному режимі. Політичний режим (у загальному плані) - це сукупність методів і законів здійснення політичної влади. Дослідження політичного режиму скласти реальне уявлення про реалізацію політичної влади, ступінь свободи і правове становище особистості в конкретній країні в певний історичний період часу. У політології існують декілька трактувань політичного режиму.

1. Інституціональний (політико-правовий) підхід ототожнює політичний режим з формами правління і державного устрою та акцентує увагу на формально-юридичних характеристиках: особливостях поділу державної влади і співвідношення між гілками влади, на типах урядових структур.

2. Соціологічний підхід ставить акцент на характері відносин між державою і суспільством, які склалися реально і необов?язково відповідно до продиктованих конституцією та іншими правовими актами нормами політичної поведінки. В межах цього підходу звертається увага на соціальні обгрунтування влади, групи тиску, взаємовідносини еліт і народу.

3. Широке трактування політичного режиму виходить за межі тільки політико-правового або тільки соціологічного аналізу і розглядає його через співвідношення кількох компонентів, що дозволяє відрізняти одні типи політичних режимів від інших.

Політичний режим включає в себе:

· політичні структури влади, їх реальний статус і роль у суспільстві;

· методи здійснення державної влади: яким методам управління і панування віддається перевага - прямим чи непрямим, насильницьким чи методам переконання;

· реальний рівень свобод людини, обсяг її прав;

· методи вироблення політичних рішень;

· способи урегулювання конфліктів;

· плюралізм, у тому числі наявність або відсутність легальної (нелегальної) опозиції;

· конфігурацію партійної системи: однопартійні чи багатопартійні системи;

· ідеологію і те місце, яке відводиться їй у мобілізації суспільства;

· форми ставлення населення до політичної участі (політична пасивність, мобілізована або автономна участь);

· тип легітимності: харизматична, традиційна, раціонально-легальна, ідеологічна тощо;

· структурованість правлячої еліти: ступінь її згуртованості, відкритість і закритість, канали рекрутування [9, 25].

Режим вказує на соціальну природу влади: які групи пануючого класу знаходяться при владі, на підтримку яких соціальних верств опирається влада.

Тип політичного режиму Аргентини - демократичний, де інститути демократії та громадянського суспільства почали формуватися ще в середині ХХ ст, але не стабільна політична ситуація, гострі економічні, соціальні проблема, як наслідок, - низка державних переворотів, які дезбалансували політичну систему країни. Демократичні цінності почали закріплюватися в аргентинському суспільстві в 1983 році, коли в Аргентині був повалений авторитарний режим і була встановлена влада цивільних, тобто громадянське правління. З цього періоду в країні розпотався складний трансформаційний перехід від авторитарних та нестабільних політичних режимів до демократичного [9, 27].

Розділ 2. Особливості становлення та розвиток політичної системи Аргентинської республіки

2.1. Політична система Аргентини, та її особливості

Послідовна зміна стану політичних відносин в Аргентині внаслідок падіння авторитарного режиму набувають статусу нового політичного процесу, цей процес можна оцінити як процес трансформаційного переходу від авторитаризму до демократії, лібералізація і демократизація суспільного життя дали змогу для виникнення нових політичних партій, а також громадських організацій, профспілкових рухів, змінилась і сама взаємодія між державними інститутами, установами та суспільством. До влади протягом останніх років приходили політичні сили, як правого так і лівого ідеологічного спрямування. Парламент широко представлений представниками різних політичних сил, що стало можливе при зниженні відсоткового барєру до 0,3 %.

Сутність політичних відносин становить питання про політичну владу, використання її в інтересах кожної з соціальних груп, держави, суспільства в цілому. Цікавим фактом є те, бажання змінити існуючий режим виникло не лише в політичних колах, але і маси прагнули до демократизації, тобто криза режиму викликала зміну політичних відносин в Аргентині. Далі політичні відносини, що утвердились вдосконалювались шляхом різних реформ в політичній, культурній, соціальній, економічній сферах. Політичні відносини в Аргентині регулюються Конституцією Аргентини, яка дозволяє діяльність різноманітних політичних партій, громадських організацій, та профспілкових рухів, а також регулює відносини між різними національностями. Які проживають на території Аргентини. В конституції закріплено право на «народну дію»: колективні вимоги трудових колективів про відміну актів державних органів, які зазіхають на національну мораль, навколишнє середовище, охорону здоров'я [31].

Політична організація суспільства, яка включає в себе державу, політичні партії та рухи, народні рухи профспілки, об'єднання за інтересами.

За останні роки в Аргентині спостерігається стрімкий розвиток робітничого і профспілкового руху, який і є основою електоральною базою лівих політичних сил, які на сучасному етапі знаходяться при владі. Аргентина є багатонаціональною державою, і на її теренах проживає безліч націй та народів, які також об'єднуються заради захисту свої інтересів.

Основні політичні партії Аргентини - Хустисилістська партія (ХП), Громадянський Радикальний Союз, Альтернатива за Республіку рівних, Рух за відродження, Фонд солідарної держави.

Щодо профспілок то вони можуть створюватись вільно. Закон не потрбує дозволу держави для їх створення. За виключенням їх реєстрації в відповідних органах. Чітко розмежовуються функції держави і профспілок. Втручання та взаємодія державної влади з профспілковими організаціями заборонене. Обов'язки профспілок зводяться до захисту колективних та індивідуальних прав та інтересів тієї категорії осіб, яку вони представляють, в тому числі в адміністративній і судовій областях. Участь профспілок в колективних і трудових переговорах обов'язкове, причому члени профспілок, які знаходяться на пенсії. Являються виборцями її органів і можуть бути обрані на посади в профспілкових організаціях [15, 12-13].

Початок організованого робочого руху в країні відноситься до останніх десятиліть ХІХ ст. В цей час воно знаходилося під впливом анархістів, проте після Першої світової війни більшість керівників руху були членами соціалістичної партії. До 1935 р. Загальна конфедерація праці налічувала 465 тис. членів. На початку 1940-х років ВКТ знаходилася під впливом Хуана Перона. Знаходячись на посту міністра праці і соціального забезпечення в 1943-1945, Перон подавав значну підтримку цієї організації, і число членів профспілок швидко росло. До кінця 1940-х років ВКТ налічувала більше 2 млн. чоловік. В період правління Перона більшість міських робочих і великі групи сільськогосподарських робочих приєдналися до ВКТ. В той же час профспілки були зведені до положення простих виконавців волі Перона.

Після скинення режиму Перона ВКТ опинилася залежно від нового уряду військових. З відновленням демократії усередині самої ВКТ виявилися фракції, що змагаються, одні з них були войовничими тред-юніоністами лівого толку, а інші виявили готовність співробітничати з діловими колами і урядом. У 1980-1990-х роках як ВКТ, так і взагалі робочий рух були значно ослаблені в результаті кризи в промисловості, приватизації державних підприємств і безробіття, що росте [6, 35].

ЗМІ Аргентини як складова система політичної системи. Засоби масової інформації є активним і самостійним елементом політичної системи суспільства і в демократичних країнах відіграють роль четвертої влади. Засоби масової інформації - це розгалужена мережа установ, що займаються збиранням, обробкою та поширенням інформації. Вони впливають на регулятивно-управлінську діяльність усіх ланок управління, сприяють реалізації цілей політики, пропагують вироблені політичні й правові норми. Засоби масової інформації намагаються звільнитися з-під державного й політичного диктату, але їхня незалежність не забезпечує нейтральності. Інтереси певних соціальних сил завжди домінують у викладі масової інформації.

У Аргентині заборонена будь-яка цензура політичного, ідеологічного і художнього характеру. У країні спостерігається слабке розповсюдження друкованої преси, якщо враховувати чисельність населення. На сьогодняшній день відсутні загальнонаціональні щоденні газети. Радіостанції Аргентини належать в основному трьом компаніям: «Ель мундо», «Бельграно» і «Сплендід». В Буенос-Айресі -- телевізійний центр [29].

Призначення політичних норми і принципів полягає у формуванні політичної поведінки та свідомості людини відповідно до цілей і завдань політичної системи. Закріплені в Конституції, законах, кодексах, законодавчих актах політичні принципи й норми регулюють політичні відносини, визначають дозволене й недозволене під кутом зору зміцнення правлячого режиму. Аргентинська Конституція є тим нормативно-правовим документом, в якому закріплені основи демократичного ладу та існуючої політичної режими та політичного режиму. Конституція забезпечує існування соціальних і індивідуальних прав, свободу, безпеку, добробут, розвиток, рівність і справедливість як найвищих цінностей суспільства.

Конституція Аргентини - найвищий закон у країні, і ця обставина закріплює таку важливу рису як система контролю конституційності. Нормативно правові акти регулюють суспільні відносини, а також безпосередньо впливають на формування політичної свідомості громадян Аргентини. [28, 108- 113].

Політична свідомість і політична культура, будучи важливими елементами політичної системи, формуються під впливом соціальної та політичної практики. Аргентина є федеративною і багатонаціональною державою, питання взаємовідносин і взаємо сприйняття представників різних соціальних груп, національностей, прихильників різних ідеологій стоїть дуже гостро, головним арбітром і регулятором внутрішньо суспільних відносин є Аргентинська Конституція. Політична свідомість аргентинського суспільства правомірно розглядається як відображення відносин між суб'єктами політичних відносин, що зумовлюються характером суспільних процесів, ставленням до них, та інших організаційних і змістових суспільних та політичних цінностей. Політична влада в Аргентині є інтегруючою віссю політичної свідомості суб'єктів політичної діяльності. Діяльність влади завжди відображається в політичній свідомості громадян, та вираження в ній політичних інтересів суб'єктів.

Якщо аналізувати президентські і парламентські вибори то явка громадян Аргентини на них становить більше 76% (2003 - 73%), висока явка свідчить, що громадяни активно цікавляться політичним процесом, але це не може бути і свідченням достатньо високо рівня політичної культури, причина в тому, що в Аргентині існують гострі не вирішені соціальні і економічні проблеми, які торкаються більшої половини громадян аргентини, а отже активну участь в виборах можна назвати бажання покращити своє економічне і соціальне становище [30].

Перевагу на виборах, як президентських так і парламентських громадяни Аргентини надають тим політичним силам, які обіцяють ефективно вирішити економічні і соціальні проблеми, тому в парламент Аргентини і проходять так багато лівих і лівоцентриських сил (Хустисилістська партія (ХП), Громадянський Радикальний Союз, Альтернатива за Республіку рівних, Рух за відродження, Фонд солідарної держави). Політична культура впливає на стабільність політичної системи, існуюча політична система і політичний демократичний режим існують понад двадцять років і не виникло передумов, для зміни існуючої політичної системи.

Політична культура особи в Аргентині не є абсолютно колективним феноменом. Політична культура Аргентини залежить від того факту, що більша половина населення країни проживає за межею бідності і як не дивно, як результат при владі знаходяться ліві і лівоцентричні політичні сили, і це не руйнує підвалин демократії, а навпаки зміцнює їх. Важливими факторами, які впливають на формування і розвиток політичної культури Аргентини, є політико-економічні і культурно-соціальні фактори розвитку суспільства, тут можна зробити акцент на тому, що незадоволення рівнем життя, соціальною та економічною економічною політикою призводить до активізації мас в Аргентині і їхнім прагненям змінити політичну ситуацію в державі, так нездатність провладних політичних сил розвязати гострі соціальні та економічні проблеми призводить до втрати легітимності та їхньої поразки на парламентських і президентських виборах. Маси в Аргентині передовсім керуються бажанням мати на чолі держави політиків відданих загальнонаціональним інтересам, ідеям суспільної, виробничої дисципліни, подоланням корупції [25, 63].

2.2. Характеристика основних елементів політичної системи Аргентини

Досліджуючи та аналізуючи політичну систему Аргентини за моделями політичних систем, слід зауважити, що в Аргентині соціопримирлива модель політичної системи.

Соціопримирлива політична система Аргентини має такі ознаки: висунення на перший план соціальних проблем у змаганні за утвердження політичних цілей і завдань; використання компромісів у вирішенні політичних та інших проблем; розгляд командних методів протиборства як великих затрат економічних, духовних та людських ресурсів; професіоналізм політичного управління; утвердження політичного плюралізму, що передбачає певні обмеження панівних сил, груп, які змагаються на ґрунті поступок, консенсусу, добровільних узгоджень сторін; високий рівень політичної культури; прагнення до утвердження соціального миру, соціальної справедливості, служіння їм; уведення певних обмежень щодо власності, розподілу доходів, свободи договору (насамперед на продаж робочої сили) з метою досягнення соціального миру; onqrsonbe і постійне здійснення соціальних програм; високий рівень захисту прав людини; політична безконфліктність; саморегульованість та ін.

До конституційної реформи 1994 президент і віце-президент обиралися на шестирічний термін (обрання на другий термін відразу після закінчення першого не вирішувалося) колегією вибірників, члени якої обиралися загальним голосуванням. Відповідно до поправок 1994, введені прямі вибори президента і віце-президента загальним таємним голосуванням на чотирилітній термін, після закінчення якого вони можуть бути відразу ж вибрані повторно, але не більше ніж на один термін. Пости президента і віце-президента можуть займати осіб не молодше 30 років, уродженців Аргентини або прямих нащадків корінних аргентинців. Якщо з якої-небудь причини президент не може виконувати свої обов'язки, його місце займає віце-президент до закінчення терміну президентського правління [15, 31].

Законодавча влада в Аргентині належить Національному конгресу, який складається з Палати депутатів (257 членів) і Сенату (72 члени). Депутати Палати обираються прямим загальним голосуванням на чотири роки, причому склад її оновлюється наполовину кожні два роки. Вибори проходять по 24 виборчим округам (по числу провінцій плюс столичний Федеральний округ) відповідно до пропорційної виборчої системи. Сенат обирається на шість років і кожні два роки обирається на одну третину. Раніше члени сенату вибиралися провінційними легислатурамі, але з 2001 введені прямі вибори сенаторів від провінцій голосуванням по мажоритарній системі. Кожен суб'єкт федерації представлений в сенаті трьома членами: два сенатори - від політичної партії, що набрала найбільше число голосів, і один - від наступної по числу голосів партії [ 31 ].

Як і більшісті країн Латинської Америки в Аргентині починаючи з середини з середини 90-их років ХХ ст. відбувся так званий стрибок «вліво», який був зумовлений необхіднісью вирішення гострих соціальних та економічних проглем пересічних громадян Аргентини.

На початку 2000-х зусилля по об'єднанню лівого спектру привели до утворення двох основних блоків. Кістяк першого з них - альянсу «Об'єднана ліва» (ОЛ) склали Соціалістичний рух трудящих і КПА. ОЛ закликає до об'єднання лівих сил Аргентини і виступає за соціалізм. Альянс закликає припинити виплату зовнішнього боргу, відмінити проведену приватизацію, підвищити заробітну плату і розширити систему посібників з безробіття. На президентських виборах 2003 він висунув кандидатуру депутатки Патрісиі Уелш - дочки відомого письменника, убитого в 1977 при військовій диктатурі. Їй вдалося отримати 1,7% голосів [31].

Іншим центром тяжіння для лівих служить Робоча партія, яку підтримують МАС і ін. Вона висуває троцькістську програму соціалістичної революції, а як негайні мери свого потенційного уряду пропонує повну націоналізацію банків під контролем трудящих, обрання трудящими Економічного конгресу для визначення пріоритетів перетворення господарства країни «на користь більшості суспільства і національної незалежності», встановлення мінімально гарантованого рівня зарплати у розмірі «споживчої корзини», підвищення зарплат з відновленням купівельної спроможності трудящих, що існувала на грудень 2001, скорочення робочого часу і створення за рахунок цього нових робочих місць. Робоча партія вимагає відмовитися від сплати зовнішнього боргу і закликає до об'єднання народів і країн Латинської Америки в «соціалістичну федерацію». Особливість позиції партії серед інших лівих організацій складає вимогу провести референдум про негайний розпуск існуючих органів влади і скликання нових Засновницьких зборів. Робоча партія користується істотним впливом в соціальних рухах; під її керівництвом діє «Робочий полюс», об'єднуючий безробітні і учасників пікетів протесту. Проте на президентських виборах 2003 кандидат партії Хорхе Альтаміра набрав всього 0,7% голосів. [31].

Серед маоістських партій і угрупувань реальним впливом користується лише Революційна комуністична партія, що відкололася від КПА в 1968. Вона очолює профспілковий «Перебіг класової боротьби» і здійснює контроль над частиною соціальних рухів протесту. Існують також: Партія звільнення (заснована в 1965 як «Комуністичний авангард», пізніше називалася Комуністичною партією - марксистсько-ленінською), Революційна партія звільнення (відкололася від попередньої) і Соціалістична орієнтація (заснована в 1971, раннє входила в блок ОЛ) [5, 13].

До інших лівих організацій Аргентини відносяться: Координація революційних організацій і об'єднань (створена в 1998), Національна течія «Вільна батьківщина» (засновано в 1987), Партія національної лівої (заснована в 1983), Революційний патріотичний рух «Квебрачо» (існує з 1992) і ін.

Нова фаза в історії економічного розвитку Аргентини наступила в кінці 1983. Під час президентського правління Рауля Альфонсина був досягнутий певний прогрес в справі відновлення демократії і дотримання прав людини. Проте в питаннях управління господарством його уряд опинився куди менш успішним. Власні політичні прорахунки, відсутність стійкої підтримки парламентської більшості, протидія політиці уряду в ділових колах, постійний тиск з боку пероністських профспілок - все це не дозволило адміністрації Альфонсина проводити реформи і одночасно - жорстку політику, необхідну для стабілізації і реструктуризації економіки і обслуговування величезного зовнішнього боргу країни. У 1989 почалася гіперінфляція, коли річне зростання цін на споживчі товари перевищило 3000% [6, 35].

Ця криза забезпечила перемогу пероніста Карлоса Сауля Менема на президентських виборах 1989. На знак повного розриву з популістською політикою перонізма, направленій на посилення ролі держави в економіці, уряд Менема приступив до здійснення амбітного проекту перебудови економіки на основі принципів вільного ринку з використанням неоліберальних концепцій; передбачалася приватизація майже всіх державних підприємств, лібералізація зовнішньої торгівлі і залучення іноземних капіталів. Послідовно проводячи в життя виключно жорсткий план стабілізації, до 1995 вдалося понизити темпи інфляції до рівня менше 5% в рік. Зростання економіки в 1991-1994 складало в середньому 7% в рік, хоча ці темпи помітно знизилися після мексиканської фінансової кризи 1994. До негативних наслідків економічної політики, орієнтованої на вільний ринок, можна віднести безпрецедентне зростання безробіття, що досягло в 1995 18%. Якщо в 1974 чисельність населення, що живе за межею офіційної межі бідності, складала менше 10%, то в 1995 вона перевищила 20% [6, 37].

Страницы: 1, 2


© 2010 BANKS OF РЕФЕРАТ