Рефераты
 

Диплом: Стратегичне планування діяльності санаторного днз

ФІНАНСОВІ ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

4. Визначити стійкє фінансовє положення ДНЗ №4 за рахунок створення моделі фінансового забезпечення на 5 років.4. Забезпечити повне задоволення потреб споживачів в умовах проведення програми маркетинг-мікс.

5. а) створити модель диверсифікованої бази для отримання прибутку з урахуванням можливості використання потенціалів:

· матеріального;

· інтелектуального;

· медичного;

· організаційного тощо протягом 3 років (2004-2007 н. р.),

б) провести апробацію моделі диверсифікованої бази протягом (2007-2008 н. р.),

в) проаналізувати та систематизувати отримані результати (літній період 2007-2008 н. р.),

г) впровадити модель диверсифікованої бази з метою збільшення притоку грошових засобів.

5. Розробити диверсифікаційний портфель санаторного дошкільного навчального закладу № 4 “Марите” з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх та реабілітаційних послуг для дітей дошкільного віку.
Цілі дошкільного закладу були побудовані на принципах взаємного доповнення. Тому після визначення місії , під час розробки моделі стратегічного планування діяльності санаторного ДНЗ №4, були сформульовані цілі, досягнення яких повинне наблизити дошкільний заклад до досягнення основної мети (рисунок 3.1). Диплом: Стратегичне планування діяльності санаторного днз Рисунок 3.1 Побудова “дерева цілей” методом забезпечення необхідних умов санаторного ДНЗ №4 “Марите” Для досягнення генеральної мети потрібно довести її зміст до кожного рівня та виконавця в закладі, визначити внесок кожного з працівників у стратегічний успіх ДНЗ взагалі. Це можливо забезпечити за допомогою декомпозиції цілей та задач, тобто побудова “дерева цілей”, де й були встановлені конкретні вимірювальні задачі, що лежать в основі конкретних видів робіт. Ієрархія цілей, що застосувалася при побудові “дерева цілей”, дала змогу відповісти на питання про відповідальність за досягнення різних цілей завдяки встановленню взаємозв’язків між ієрархічними рівнями організації та цілями. Слід зазначити, що в зв’язку з високим рівнем економічної та політичної нестабільності в нашої країні як мета, так і цілі садочка, розроблювалися лише в середньостроковій перспективі , щоб на початок 2007-2008 начального року провести аналіз ефективності впровадженої моделі стратегічного управління та внести необхідні зміни як в структуру цілей, так і в стратегію розвитку загалом. При цьому беручи до уваги низький стратегічний рівень дошкільного закладу, метою сформульованих цілей на 2004-2008 навчальні роки, було опанування “стратегічного мислення” та впровадження стратегічного планування, тобто перехід на третю фазу організації діяльності садка – управління “за цілями”, з орієнтацією на зовнішнє середовище. Повне впровадження системи стратегічного управління (четверта завершальна фаза) є метою в довгостроковій перспективі. Таким чином, дошкільний навчальний заклад має забезпечувати: - збалансований розвиток дитини, узгодженість в її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури; - створення рівнів можливості щодо здобуття дошкільної освіти для кожної дитини; - збереження приорітетів охорони життя, зміцнення психічного і фізичного здоров’я дошкільнят, забезпечення їхнього своєчасного та повноцінного різнобічного розвитку, психологічного комфорту за рахунок впровадження освітнього менеджменту в умови ДНЗ. 3.2 Оцінка і аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища ДНЗ № 4 “Марите» Як вже було підкреслено, SWOT-аналіз – це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації, в нашому випадку санаторного дошкільного навчального закладу №4 “Марите”. Аналізу підлягалися сильні (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовища дошкільного закладу. Санаторний дошкільний навчальний заклад № 4 “Марите” – це цілісне соціальне утворення, яке має спеціальну структуру і виконує у суспільстві специфічні функції (навчання, виховання, розвиток та реабілітація здоров’я підростаючої особистості). До основних вимог до ДНЗ №4 як освітньої організації слід зарахувати такі: · дошкільний навчальний заклад має бути відкритою системою, у діяльності якої постійно враховуються зміни, що відбуваються в соціальному середовищі; · “Марите” має швидко адаптуватися до нових тенденцій у суспільному розвитку й на їх основі створювати нові моделі освітніх організацій, управлінські та освітні моделі, розробляти нові освітні та інформаційні технології, стратегії взаємодії між учасниками управлінського та навчально-виховного процесів, визначати психологічні характеристики учасників такої взаємодії; · щоб розвиватися відповідно до соціальних змін, дошкільний навчальний заклад №4 має постійно навчатися, тобто характеризуватися: стратегічним мисленням та баченням майбутнього; сильною корпоративною культурою; командним принципом роботи та вільним обміном інформацією; · з огляду на спеціфіку роботи (провідною є діяльність “людина-людина”) садочок має функціонувати на засадах гуманістичного менеджменту. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабих сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв’язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації. В основі методології аналізу діяльності санаторного ДНЗ №4 була покладена теорія М. Портера про конкурентоспроможність організації у власній галузі. Процес SWOT-аналізу на основі діяльності “Марите” базувався за допомогою нижче приведених блоків питань. Загальна характеристика ДНЗ №4 охоплювала ряд питань: · історія розвитку закладу; · інфраструктура ДНЗ; · діяльність ДНЗ (сектор галузі, в якому працює заклад, місія садочка, існуючи ринки послуг; основні види послуг, що надаються ДНЗ, та ін.). Фактори зовнішнього середовища ДНЗ: · економіка держави (рівень розвитку, аналіз таких показників, як ВВП, темп інфляції, рівень безробіття, продуктивність праці, ставки оподаткування та ін.); · політична система держави (особливості існуючої політики держави в галузі захисту прав освітніх закладів); · правове поле (аналіз регулювання освітньої діяльності законодавчими актами України); · соціально-культурний фактор (рівень розвитку суспільства в цілому, структура та характеристика існуючого ринку праці; рівень безробіття тощо); · технологічні можливості (рівень розвитку науки і техніки держави; рівень розвитку засобів зв’язку, транспорту, телекомунікацій тощо). Визначення місії, цілей та базової стратегії ДНЗ: При розробці стратегії садочку, було необхідно, перш за все визначити напрям подальшого розвитку організації, її цільову орієнтацію. Для цього слід було відповісти на наступні питання: · визначення місії організації; · визначення цілей організації (вибір цілей, побудова ієрархії цілей; формування “дерева цілей”); · визначення базової стратегії ДНЗ (оцінка стратегічних альтернатив за базовою стратегією; оцінка обраної базової стратегії); реалізація обраної стратегії (розроблення стратегічного плану; контроль реалізації стратегічного плану). Фінанси: · рух грошових коштів; · вплив прибутку й амортизація на грошові потоки; · баланс, оцінка фінансового стану; · фінансове планування (методика планування; оцінка перспектив). Маркетинг: · управління маркетингом (загальна ідея; концепція; стратегія; оцінка персоналу); · ринки (ємність ринку, структура ринку освітніх та реабілітаційних послуг для дітей; конкуренти, виявлення їх переваг та недоліків); · споживачі (кількість, структура; вивчення потреб споживачів); · ціноутворення (стратегія і тактика); · асортимент послуг (система надання послуг; банк послуг; види послуг (платні і безкоштовні); характеристика зайнятого в цій сфері персоналу; реклама, її вплив на ефективність діяльності ДНЗ тощо. Проведення маркетингових досліджень необхідно для успішної реалізації послуг “Марите”. Питання – які види послуг надавати – знаходяться на важному місці садочка. Тому аналіз маркетингової діяльності являється одним із найважливіших пунктів при загальному дослідженні ДНЗ. Надання послуг: · управління системою надання послуг (концепція, обрана стратегія; персонал та його кваліфікація); · управління системою надання послуг (концепція, обрана стратегія; персонал та його кваліфікація); · обсягі надання послуг; · технологія надання послуг (тип, рівень складності); · організація надання послуг (робота по розвитку надання послуг, підвищенню якості послуг); · ефективність надання послуг (собівартість послуги; продуктивність праці); · охорона праці в ДНЗ. Управління персоналом: · управління персоналом (концепція та політика; планування персоналу); · структура персоналу (вік, стать; кваліфікація; наявність формальних і неформальних груп в організації); · вербування та відбір персоналу; · навчання та розвиток персоналу (перспективи кар’єри; витрати, пов’язані з розвитком персоналу; оцінка кадрів); · мотивація персоналу (система заробітної плати; розмір заробітної плати; нематеріальні чинники мотивації; умови праці; просування; співвідношення результатів праці з нагородженням); · оцінка діяльності персоналу (методи оцінки). Інноваційна діяльність: · управління розвитком і дослідженням організації; · інноваційна політика організації; · інноваційний потенціал організації; · використанння наукових досліджень. Система управління організацією: · показники ефективності управління (прибутковість інвестицій; прибутковість власного капіталу); · організаційна структура управління; · делегування повноважень в процесі прийняття рішень; · внутрішня система комунікацій; · організаційна культура (традиції; ритуали; стиль керування); · залучення зовнішніх консультантів. Аналіз результативності та ефективності: · показники ефективності організації; · оцінка результативності організації; · аналіз зростання масштабів діяльності; · оцінка підвищення вартості ДНЗ. SWOT-аналіз діяльності ДНЗ №4 “Марите” наведені в табл. 3.2. Таблиця 3.2 SWOT-аналіз діяльності санаторного ДНЗ №4 “Марите»
ПредметТематика запитаньЗведення відповідей
123

1. Загальна характеристика

1.1 ДіяльністьСектор економікиНадання освітніх та реабілітаційних послуг для дітей дошкільного віку.
МісіяНайкращі реабілітаційні послуги під час виховання та навчання для Вашого малюка.
Послуги

ДНЗ пропонує надання послуг двох видів: освітні та медичні.

Медичні: інгаляції, фізіопроцедури, масаж, спеліотерапію, вітамінні програми, заняття в залі ЛФК та послуги по запиту батьків.

Розмах діяльності (міжнародний, державний, місцевий)Нескладна технологія, нескладне обладнання. Послуги простого ступеня складності, але з їх професійним використанням.
1.2 Історія ДНЗ №4Коли і ким заснованаЗасновано виконавчим комітетом Славутицької міської ради в 1989 році.
Характер зростанняРозвиток типового дошкільного закладу.
Ключові моменти (технологічні прориви, вплив кризи тощо)

В 1991 році отримав статус санаторного дошкільного навчального закладу, що призвело до отримання позиції лідера в системі дошкільного виховання м. Славутича, як центру надання реабілітаційних та освітніх послуг.

В 1999-2000 н. р. з ДНЗ міста було снято статус підрозділів ЧАЕС, що негативно вплинуло на їх подальший розвиток. Так були ліквідовані додаткові штатні одиниці лікарів та іншого медичного персоналу, інструкторів з фізкультури, керівника комп’ютерного класу, керівника студії образотворчого мистецтва, ставки заміних вихователів. Також значно знинился рівень фінансових надходжень.

ПредметТематика запитаньЗведення відповідей
1.3 ЗначимістьОбсяг діяльності, обсяг і структура ресурсівНе підраховувалися.
Позиція на ринку у місцевому, міжнародному масштабіДНЗ займає місто лідера в наданні реабілітаційних послуг для дошкільників.
1.4 ВласністьКапітал (приватний, державний, кооператив)Державний капітал.
Юридична формаСанаторний дошкільний навчальний заклад ясла-садок (компенсуючого) типу.
1.5 ВпливОсновні власникиТериторіальна громада міста Славутича.
Центр контролю, роль управлінняСанаторний ДНЗ № 4 самостійно приймає рішення. Головним керуючим органом для закладу є міський відділ освіти.
1.6 Місцезна-ходженняДе знаходиться

Україна, Київська область,

м. Славутич

Ризький квартал, 1.

Відстань від споживачів

Знаходиться в Рижському кварталі і обслуговує в більшості мешканців цього кварталу, а також дітей, які мають направлення від лікаря-фтізіатра.

Зв’язок – телефони, комп’ютерна мережа, пошта

2. Фактори середовища ДНЗ

2.1 ЕкономікаРівень і напрям розвиткуМає стабільне економічне положення серед дошкільних закладів України, але нижче середніх країн світу.
Економічний стан країниКриза триває. Постійне зростання цін, низька платоспроможність населення.
Структура та кон’юктура ринкуСтруктура нестабільна, достовірної інформації немає. Кон’юктура низька.
Фінансова система, можливість отримання позики, зовнішня заборгованість країниЗовнішня заборгованість країни збільшуєть з кожним роком.
2.2 Природні ресурсиСировина70 % – закордонна, 30 % -вітчизняна.
Енергія та паливоЕнергія – внутрішня, паливо –60 % внутрішнє, 40 % країн СНД.
Водні ресурсиДостатні.
ЗемляВ районі міста вільної землі майже немає, в провінції – багато.
Кліматичні умовиКлімат помірний, с середньою кількістю опадів.
ПредметТематика запитаньЗведення відповідей
2.3 Людські ресурсиОсвітаЗагальна грамотність, переважно технічні та економічні знання середнього рівня.
Ринок праціСпостерігається зменшення ринку праці.
Зайнятість та безробіттяЗа статистикою по Україні: 4,5 млн. чол. У відпустках за свій рахунок; 5 млн. офіційно зареєстрованих безробітних; 15 млн. пенсіонерів.
Технічні навичкиДуже добрі.
Бізнес-навичкиСередні.
Можливість освітиЄ широкі можливості з будь-якої спеціалізації.
2.4 Соціально-культурні ресурсиСтруктура суспільства (класи, етнічні групи, меншини, розподіл за абсолютними доходами)Національні меншини – 30 % від всього населення. Розподіл за доходами: “заможні” – 1 % від населення споживають 35 % товарів та послуг; “середняки” – 20 % споживачів – 40 %; “бідняки” – 79 % (серед них за межею бідності) споживають 20%.
2.5 Державна владаСклад урядової владиГолова держави – Президент (Кучма Л. Д.). Строк обрання – 5 років. Орган законодавчої влади - Верховна Рада України. Вищий орган виконавчої влади – Кабінет Міністрів, призначається Радою і Президентом. Для вирішення спірних питань між Президентом і Парламентом існує Конституційний Суд.
Економічна політика, регіональна політикаРинкова економіка з державним регулюванням. Регіональна політика спрямована на розвиток інфраструктури, ресурси для цього є.
Планування, регуляція, контрольОсновний суб’єкт регулювання – держбюджет, та регіональні бюджети. Регуляція – фіскальна (податкова політика, митні збори тощо). Контроль статистичний, за звітами Податкової адміністрації та відомостями НБУ, а також через Контрольно-ревізійне управління.
Податкова системаПодаткова система складається з двох загальних типів: державних та місцевих.
Послуги, які надають державні заклади (освіта, охорона здоров’я, соцзабезпечення)Освіта по держамовленню – безкоштовна. Середня школа – безкоштовна. Інші – платні. Охорона здоров’я в основному безкоштовна. Медичні препарати та діагностичні послуги платні, але для деяких категорій пільговиків безкоштовні повністю або частково.
Економічний розвиток та функції місцевого самоврядуванняСамоврядування розвинуте добре. Основні функції – проведення заходів для поліпшення місцевого життя.
2.6 ПолітикаПолітична система та життяБагатопартійна система. Законодавча та виконавча влада розділені.
Вплив політики на управлінняВеликий на законодавчі акти і приватизацію. Незначний на рівні підприємництва.
ПредметТематика запитаньЗведення відповідей
2.7 Юрис-пруденціяТрудове законодавство. Комерційне законодавствоЄ пакет законодавих актів про працю (Закон про трудові договори, про відпустки тощо).
2.8 Фізичне середовищеТранспорт та зв’язокТранспортна мережа розвинута відмінно. Зв’язок добрий.
Житлове господарствоМасова забудова проходила 25 років тому.
Технічні та інші корисні послугиСектор послуг розвинений слабо. Основні роботи виконує виробничий сектор.
Охорона навколишнього средовищаТільки на законодавчому рівні. Виконання норм контролюється рідко.

3. Визначення місії, цілей та базової стратегії ДНЗ

3.1 МетодологіяФормування місії та головної метиЄ річної план, перспективні та календарні плани. Розробок для надзвичайних ситуацій не існує.
Система стратегічних, тактичних, операційних планів. Загальна стратегіяСтратегічне планування відсутнє.
Маркетиг. ПерсоналДля персоналу – стратегія стабілізації.
3.2 Місія і ціліОцінка встановленої місії та організаційних цілейТочні цілі встановлені відповідно сфери діяльності ДНЗ. Оцінка в цій частині – добре. Загальні цілі – освітні та реабілітаційні. Оцінка – добре.
3.3 Стратегічний вибірОцінка загальних альтернатив зі стратегії і сфер діяльностіРозробкою альтернатив раніше ніхто не займався.
3.4 ІнвестиціїОсновні проекти інвестування. Плани, політика інвестуванняПроекти інвестування ДНЗ не розроблялись.

4. Фінанси

4.1 Управління фінансамиСтратегія і політикаСтратегія ще не сформульована.
Документація та звітністьДокументування виконується добре і своєчасно. Звіти включають іноді помилки, але вони завчасно коректуються.
Можливість доступуДоступ має тільки керівництво та фінансові працівники.
ПредметТематика запитаньЗведення відповідей
Укомплектованість кадрами, кількість та якість працівниківРозподіл праці жорсткий, за штатним розкладом. Якість робіт – добра.
Місцезнаходження у структурі ДНЗФінансами займається міський відділ освіти, а саме його фінансовий відділ.
4.2 Фінансове плануванняТехніка, що використовується, та методикаСкладається бюджет з витрат, бухгалтерські звіти та річні звіти підприємства.

5. Маркетинг

5.1 Управління маркетингомЗагальна ідея, концепціяПрограма маркетиг-мікс, надання освітніх та реабілітаційних послуг.
Стратегія, що використовуєтьсяНе визначена. Діяльність частково децентралізована.
Укомплектованість персоналом, кількість працівників, їх компетентністьПерсонал повністю укомплектований, але для розвитку ДНЗ необхідні додаткові штатні одиниці лікарів, медичних працівників та інші. Персонал має високий рівень професійної компетенції.
5.2 РинокЄмність ринку, структура ринкуВнутрімісцевий – 65%.
Суперники, кількість, важливість, їх стратегіяСуперниками є ДНЗ № 6, ЦРД (м. Славутич). Стратегія конкурентів не відома.
Дослідження ринкуДослідження не проводились.
Портфель замовленьПортфель замовлень складається із замовлень споживачів відповідно аналізу анкетування.
Невиконані замовленняУсі замовлення виконані своєчасно.
5.3. СпоживачіКількість, структураКінцевий споживач – діти дошкільного віку м. Славутича.
Основна клієнтураДіти від 2 до 7 років.
5.4 ЦіноутворенняСтратегія і тактикаЦіна створюється на основі фактичних затрат та на основі аналізу анкетування батьків.
5.5 Надання послугКанали наданняЧерез медичних та освітніх працівників закладу.
ОрганізаціяОдноканальний зв’язок: ДНЗ – діти.
ТехнологіяРеабілітаційнє та освтнє обладнання знаходиться на базі закладу. Послугі надаються в приміщеннях садочка.
Персонал для надання послуг, кількість, мотивація, навичкиДНЗ укомплектований повністю але для найкращої роботи необхідні додаткові штатні одиниці. Система оплати –почасова. Навички роботи вище середнього рівня.
Система розподілуРозподіл послуг проводиться відповідно рекомендаціям лікаря та річного плану ДНЗ.
ПредметТематика запитаньЗведення відповідей
5.6 ПослугиТехнічні послуги (інформація, консультації та ін.)Надаються консультації та інформація.
5.7 РекламаЗначення по відношенню до послугДНЗ широкою рекламною діяльністю не займалось.

6. Надання послуг

6.1 Управління наданням послугКонцепціяНадання освітніх та реабілітаційних послуг в умовах зонального розміщення санаторного ДНЗ №4.
Стратегія надання послуг

Стратегією є надання безкоштовних та платних послуг по замовленню батьків.

Оперативна мета – високоякіснє навчання, виховання та реабілітація здоров’я дітей дошкільного віку.

Персонал, кількість та кваліфікаціяОсвітній та медичний персонал достатній. Його більшість має кваліфікаційну категорію “спеціаліст”, 3 чоловіка має вищу кв. категорію, 2 першу кв. категорію, 3 другу кв. категорію, 2 чоловіка мають звання “вихователь-методист”.
6.2 Об’єм надання послугПотужність, що використовуєтьсяВиробнича потужність використовується на 60 %.
Вузькі місцяЗменшення надання послуг протягом літнього оздоровчого періоду.
Вільні і запасні потужностіНевикористана потужність – 40 %.
6.3 Частина надання послугВиди обладнання, вік, станОсвітнє та реабілітаційнє обладнання. Спеціальнє комп’ютернє обладнання для занять з інтелектуального розвитку. Деякі види обладнання морально та технічні устарелі, є необхідність його заміни та придбання нових реабілітаційних систем.
АварійністьЗагальна аварійність низька.
Технічна складність, автоматизаціяАварійність.
КомплектністьОбладнання комплектнє.
Система технічного обслуговування та його рівеньСистема технічного обслуговування складається із щоденного обслуговування та контролю, а також планових та попереджувальних ремонтів.
6.4 Організація надання послугВиявлення необхідності послуг та їх надання Обов’язкові освітні послуги, установлені Міністерством освіти України, надаються безкоштовно. Додаткові освітні платні послуги надаються відповідно аналізування запитів батьків вихованців садочка. Реабілітаційні послуги надаються відповідно рекомендаціям лікаря-фтізіатра безкоштовно. Додаткові реабілітаційні послуги – платні.
ПредметТематика запитаньЗведення відповідей
Робота з розвитку надання послугПроводиться вивчення спросу споживачів на основі якого адміністрація приймає рішення про введення в асортимент тої чи іншої послуги, а також рішення про придбання необхідного обладнання. Фінансова сторона цього питання вирішується за допомогою Піклувальної ради садочка та іншіх організацій-донорів.
Використання нових форм надання послугЗа останні 3 роки новацій не проводилось.
6.5 Організація контрольних і підтримуючих функційПлануванняПланування проводиться на рік та помісячно згідно з отриманими замовленнями.
Складання погодинних графіківСкладається розклад занять, та графік отримання послуг.
КоординаціяГрафіки надання послуг складаються в координації з розкладом занять.
ЗвітністьЗвітність ведеться щомісяця (реабілітаційні послуги), щоквартально та щорічно.
Операційний контроль, система, рівеньОпераційний контроль проводиться завідуючою, вихователем-методистом, старшою медичною сестрою.
Вивчення процесу надання послугПроцес надання послуг спеціально не вивчається.
6.6 Управління якістюСистема, що використовуєтьсяПостійний контроль керівником закладу.
Досягнутий рівеньПостійний контроль керівником закладу.
Нові підходи
6.7 Продуктив-ність надання послугКатегорії працівниківОсновні працівники, обслуговуючий персонал, управлінський персонал тощо.
КваліфікаціяКваліфікаційна категорія присвоюється рішенням атестаційної комісією садка та відділу освіти.
НавичкиНавички персоналу відмінні.
Просування, мотиваціяМожливості просування немає. Мотивація на низькому рівні.
Персонал, який має контрольні функціїЗавідуюча, завгосп, вихователь-методист, старша медична сестра.
6.8 Охорона праці та здоров’яНещасні випадки в ДНЗНещасні випадки іноді бувають, але не носять систематичного характеру.
Професійні захворюванняПрофесійні захворювання можливі.
Заходи попередженняПроводяться інструктажі. Використовуються засоби індивідуального захисту.
6.9. Ефективність надання послугПродуктивність праціНе підраховується, тому що обладнання використовується частково.
Виробничі витратиПростої обладнання не фіксується.
ПредметТематика запитаньЗведення відповідей

7. Інноваційна діяльність

7.1 Управління розвитком і дослідженнямСтратегія та визначення політикиПрактикуються роботи з апробації надання послуг у невеликому обсязі та поліпшення технологічних процесів.
Плани, їх виконанняЄ стратегічне планування з апробації, впровадженні, використанні елементів філософії Wellness.
7.2Кількість персоналуПедагогічний колектив в повному обсязі.
7.3 Інноваційний потенціалНаявність творчих групРобота з елементами філософії Wellness проводить всі члени педагогічного колективу та частково медичним персоналом.
7.4 Використання наукових дослідженьРезультати досліджень та їх використанняДослідження не проводились і тому не впроваджувались на виробництві.
Вплив на комерційну діяльністьНе проводилось.

8. Управління персоналом

8.1 Управління персоналомКонцепція та політикаЗа принципом “розраховувати на свої сили та можливості”.
Укомплектованість Усі штатні одиниці заповнені.
8.2 Структура персоналуВікСередній вік 35 років, від 19 до 45 років.
Стать98 % - жінки, 2 % - чоловіки.
Навички з категорійёНе визначались.
Плинність кадрівНезначна.
8.3. Навчання та розвиток персоналуПерспективи кар’єриЗа часом роботи розвиток кар’єри можливий.
Трати на розвиток персоналуНа розвиток персоналу використовуються невеликі суми, в основному на підвищення кваліфікації під час проходження атестації. Безкоштовий розвиток персоналу проходить за рахунок проведення різних форм методичної роботи.
Методи, що використовуютьсяКурси, МО, методична робота та індивідуальна освіта.
Ротація та система оцінки кадрівВ ДНЗ не проводиться. Система відсутня, хоча є можливість використання кваліметричних методів оцінки якості роботи персоналу.
8.4 МотиваціяСистема зарплатиВ ДНЗ не проводиться. Система відсутня, хоча є можливість використання кваліметричних методів оцінки якості роботи персоналу.
Рівень зарплатиРівень зарплати середній по закладам освіти.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 BANKS OF РЕФЕРАТ